گیلان فورکاگیلان فورکا /آنتونی بر این باور است که شما بر حسب موقعیت شغلی که دارید تنها در برابر رئیس مستقیم خود مسئول نیستید. دیگرانی هستند که بر اساس همان موقعیت شغلیتان با آنها در تماسید و بی شک تحت تاثیر آنها قرار خواهید داشت. این تعاملات چند سویه و تأثیرات متقابل است که موقعیت شغلی شما را تعیین می کند. درک درست محیط کار از عوامل و کارکنان بالا دست و زیر دست، فرایند نفوذ از پایین به بالاست که اِشراف شما را بر نقش خود و رئیس خود، افزوده خواهد ساخت. اتخاذ تصمیمات درست و طراحی و تنظیم روابط صحیح بین خود و کلیه عوامل دخیل در موقعیت کاری شما شرایط مدیریت مطلوب را بر رئیستان فراهم می کند.

  "چگونه بر رئیس خود مدیریت کنیم؟" مولف: ویلیام پی آنتونی مترجم: احمد رضا اشرف العقلایی

درباره : استانی