گیلان فورکا


متاسفانه از شمار سوانح هوایی کاسته نشده است به گفته کارشناسان سقوط های کوپتر به اندازه هواپیما ترسناک است زیرا هنگام وقوع حادثه تقریبا هیچ کاری از دست هیچکس ساخته نیست.

درباره : استانی