گیلان فورکا


“);
ga(‘send’, ‘event’, ‘JW Player News Detail setup Error’, ‘Errors’, event.message);
ga(‘send’, ‘event’, ‘JW Player News Detail setup Error Solved’, ‘Errors’, ‘JW Player setup Error Solved by Changing to link – error: ‘ + event.message);
});
jwplayer().on(‘error’, function (event) {
ga(‘send’, ‘event’, ‘JW Player News Detail common Error’, ‘Errors’, event.message);
$(‘.playercontainer’).addClass(“notsupport”);
$(‘.playercontainer’).html(“

“);
ga(‘send’, ‘event’, ‘JW Player News Detail common Error Solved’, ‘Errors’, ‘JW Player common Error Solved by Changing to link – error: ‘ + event.message);
});

گیلان فورکا- فلسطین              

این کودک فلسطینی می گوید: من یک سوال دارم. این سازمان ها و نهادهای مدافع حقوق بشر و حقوق حقوق کودک کجا هستند؟؟

وی در ادامه گفت من از همه جامعه بین المللی از عرب و غیر عرب و هر انسانی که وجدان و ضمیری بیدار و آگاه دارد می خواهم که با کودکان قدس و فلسطینی همدردی و همبستگی کنند.

ببینید ما کودک هستیم. کودکان قدس و فلسطین هستیم. ولی ما زندگی نمی کنیم. کودکان قدس و فلسطین امانت هایی بر عهده و بر گردن شما ( جامعه بین المللی ) هستند.

ملاحظه کنید که رژیم اشغالگر، کودکان قدس را از ابتدایی ترین و ساده ترین حقوق خود محروم کرده است.

( اشغالگران ) اجازه نمی دهند که کودکان قدس و فلسطین مانند سایر کودکان جهان زندگی کنند.

ما را رها کنید. بگذارید زندگی کنیم. مانند سایر کودکان جهان زندگی کنیم.

درباره : استانی