گیلان فورکاگیلان فورکا /در دومین شب از لیالی قدر نجوای الغوث الغوث مومنان و روزه داران خداجوی، نقطه وصل عرش و فرش هستی شد و اماکن مذهبی و مساجد در سراسر کشور میزبان جمعیت انبوه مردم خداجوی ایران اسلامی بود.

به گزارش خبرنگاران حضور گسترده جوانان در برگزاری آیین های معنوی و مقدس شب های احیادر خدمت به حاضران در مراسم و بهره مندی از مجالس دعا در این شب با  عظمت بسیار قابل توجه بود.

بیشتر خانواده ها با تمام اعضای پیر و جوان میهمان خوان رحمت، الهی بودند.


 


 

درباره : استانی