گیلان فورکا


تلویزیون تماشا می‌کردم / وارد اتاق شد / و پتویی را که در دست داشت / روی پاهایم انداخت / بهت زده نگاهش کردم/ زیر لب گفت / نمی‌دانم چرا / یکهو سردم شد

درباره : استانی