گیلان فورکاگیلان فورکا /


خداحافظ ای ماه خوبی!

دعاهای تنگ غروبی!


بگوسفره هایت کجاین؟

بگو ربناها بیاین!


بگولحظه هایم غریبن

پر از بغض امن یجیبن


بیا با نسیمی شبونه

دعایی بخون عاشقونه


که شب های قدر تو خوبن

پر از تطمئن القلوبن


پر از ذکر و نذر و نیازن

پر از لحظه های نمازن


چقدر عید تو دلنشینه

بهاری که میگن همینه


چقدر ماه تو، دلپذیره

دلم پای ماه تو گیره


چه میشه سحرهادوباره

بخونم ز ماه و ستاره


بشینم به پیش نگاهت

سر سفره ی رو به راهت


خداحافظ ای ماه خوبی!

دعاهای تنگ غروبی!


عبدالحسین رحمتی

درباره : استانی